Säkerhet

Elektriska värmefläktar är otätade apparater innehållande spänningsförande delar som inte får användas under våta eller mycket fuktiga förhållanden. Risken finns att sådan användning kan leda till kortslutning och orsaka brand eller elstötarElektriska värmefläktar har oftast en termisk säkring nära elementet för att skydda mot överhettning och brand ifall fläkten stannar. Stålkapslade värmare står generellt sett bättre emot brand än värmare med plasthölje.
Säkerhet för värmefläktar

Bärbara bränsledrivna värmefläktar som avger avgaser efter förbränningen skapar risk för förgiftning av kolmonoxid och koldioxidDe flesta bränsledrivna värmefläktar i västvärlden använder en värmeväxlare och extern ventilation för att eliminera denna risk och släppa ut avgaserna utomhus.
Varning för kolmonoxid